فهرست اصلی
  

  تماس با ما
  

آدرس : فردوس،بلوار جمهوری اسلامی ایران

کد پستی : 83777 - 97718

تلفن : 5-1701 3272 056

فاکس :5700 3272 056

شماره پیامک جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات و شکایات : 0190 559 0939 و 50001333331701

آدرس ایمیل : Info@E-Ferdows.ir Visited : 22822
واحد فن آوري و اطلاعات شهرداري فردوس