فهرست اصلی
  

  فرم شکایات حمل و نقل عمومی
    
  نام و نام خانوادگی شاکی :    *        
            
   شغل :          
            
   میزان تحصیلات :          
            
   شماره تلفن ثابت :          
            
   شماره تلفن همراه :  *        
            
   آدرس :          
            
            
            
            
    نوع وسیله حمل و نقل : *   تاکسی      
       اتوبوس      
       مینی بوس      
            
            
            
            
  مبداء :    مقصد :      
            
  کد وسیله نقلیه :    شماره پلاک :    نام و نام خانوادگی راننده :  
            
  طرح موضوع شکایت : *          
            
            
            
  ارسال فرم شکایت

 Visited : 22822
واحد فن آوري و اطلاعات شهرداري فردوس