تقدیر از جانباز گرانقدر آقای عابدینی مسئول دبیرخانه شهرداری فردوس

تقدیر از جانباز گرانقدر آقای عابدینی مسئول دبیرخانه