عملیات روکش 12 هزار مترمربع از  خیابانهای مدرس و ابن یمین اجرا شد.