به گزارش روابط عمومی شهرداری فردوس ، در این جلسه که در محل شهرداریفردوس برگزار شد در خصوص تملک قسمتی از ساختمان نمایندگی بنیاد به منظور بازگشایی و تعریض خیابان خرمشهر توافق انجام گرفت. 

 همچنین راهکارها و برنامه ریزی جهت واگذاری و آماده سازی اراضی تحت مالکیت بنیاد در شهر فردوس در راستای رونق ساخت و ساز ، توسعه شهری و تامین اراضی موردنیاز دستگاههای حمایتی جهت ساخت مسکن محرومین مورد بحث و بررسی قرار گرفت .