در راستای افزایش سطح ایمنی عمومی و کاهش خطر و بروز حوادث احتمالی بازدید های واحد آتش نشانی شهرداری فردوس از تجهیزات ایمنی و اطفاءحریق و بررسی سيستم های خاموش كننده ، سيستم برق و سيستم گازكشي ادارات ، ارگانها و مکان های عمومی در حال اجراست. ( 20 مهر ماه )