روابط عمومي

نام و نام خانوادگی مسئول واحد :   داود رضائی فرد
میزان تحصیلات : لیسانس

 

شرح وظايف 
• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
• تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري.
• تدوین « تقويم جامع ارتباطات سازماني » در قالب ملاقات ها و بازديد هاي مسئولان منطقه با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، کاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي.
• گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.
• پوشش تبليغاتي فضاي عمومي سطح شهر در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه ملي و مذهبي.
• انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي و تهيه برنامه هاي راديوئي و يا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارايه خدمات شهرداري از طريق رسانه هاي عمومي صدا و سيما .
• پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري از طريق سامانه هاي پيامكي و تمامي راه هاي ارتباط شهروندان با شهرداري .
• پيگيري در خصوص تهيه و توزيع جرايد جهت استفاده همكاران و ارباب رجوع.
• تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.
• ساماندهي و نظارت بر تبليغات محيطي بخش خصوصي و ادارات و ارگانهاي دولتي سطح شهر .
• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف. واحد سیما ، منظر و فضای سبز شهری

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : نیره صالح نیا

میزان تحصیلات:فوق لیسانس


شرح وظایف :

1. احداث و راه اندازي فضاي سبز در پاركها ، خيابانها ، بلوارها و ميادين شامل ( گل كاري ، درخت كاري ، چمن كاري و .... )
2. آبياري و نگهداري ونظافت از فضاي سبز .
3. چمن زني ، هرس و فرم دهي درختان و حذف درختان خشك و خطري
4. تسهيل و آماده سازي و بازپيرائي فضاهاي سبز
5. آماده سازي و كاشت در خزانه و توليد و فروش انواع گونه ها
6. جمع آوري خاك و نخاله از فضاهاي سبز
7. سم پاشي و كوددهي و مبارزه با آفات فضاي سبز
8. همكاري با ادارات دولتي و خصوصي جهت توسعه و احداث فضاي سبز
9. وجين و علف زني در كل فضاهاي سبز شهري
10. پيگيري و رسيدگي به درخواست هاي مردمي مربوط به فضاي سبز شهري

  واحد امور مالی

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : میثم امانتی
میزان تحصیلات : کارشناس حسابداری


شرح وظایف :

الف : امور مالی :
1. تهيه و تنظيم اسناد هزينه قطعي حسابداري
2. تنظيم فيشهاي بانكي اسناد هزينه و ارسال به بانك جهت پرداخت
3. بايگاني اسناد هزينه پرداخت شده بر اساس تاريخ و كنترل ضمائم مربوطه .
4. تهيه و تنظيم فهرست شرح بيمه پرداختي پيمانكاران شهرداري جهت دريافت مفاصا حساب تأمين اجتماعي
5. ارسال آمار درآمد هزينه شهرداري به دفتر امور شهري در تاريخ مقرر و ارايه گزارش ماهانه به شوراي محترم اسلامي شهر فردوس
6. تهيه و تنظيم ليست حقوق كاركنان شهرداري بصورت ماهانه
7. تهيه و ارسال فهرست كسورات قانوني پرسنل به سازمانهاي امور مالياتي ، تأمين اجتماعي ، بيمه خدمات درماني ، سازمان بازنشستگي
8. ارسال نامه هاي مربوط به كسورات حقوق پرسنل به ساير ادارات و سازمانها
9. مطالعه و بررسي بخشنامه بودجه و تنظيم بودجه سالانه شهرداري
10. بررسي صورتهاي مالي و تنظيم متمم بودجه و تفريق بودجه
11. ثبت كليه پرداختها و دريافتهاي ماليات بر ارزش افزوده و تهيه و تنظيم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده هر سه ماه يكبار و ارايه آن به اداره امور مالياتي
12. ثبت كليه فيشهاي مالياتي و تنظيم اظهارنامه مالياتي سالانه شهرداري
13. شركت در كميسيون معاملات و پيگيري مصوبات كميسيون و مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر فردوس
14.بررسي و تأييدات مربوط به انتقال اسناد املاك شهرداري و تنظيم صورتحساب فروش زمين شامل مسير راههاي عام و جوي و راههاي متروكه
15. تأييد نهايي املاك شهرداري و نگهداري از اسناد مالكيت

ب : كارپردازي :
1. پيگيري و انجام كليه خريدهاي دواير مختلف شهرداري
2.انجام استعلامات خريد و تنظيم صورتجلسات مربوطه
3. همكاري با دواير مختلف جهت مشاوره و اجراي پروژه ها
4. انجام كليه مكاتبات وموارد مربوطه
5. انجام مكاتبات و بررسي فاكتورهاي خريد و تنظيم گزارشات پرداخت فاكتورها
6. بررسي قيمتها و تأييد صحت و سقم فاكتورها و اقدام به خريد برابر صرفه و صلاح شهرداري

ج : ذيحسابي – حسابداري :
1. ثبت كليه اسناد هزينه پرداختي در سيستم حسابداري و ارائه گزارشات مالي
2. ثبت كليه فيشهاي درآمدي در سيستم و ارايه گزارشات مالي
3. ارايه گزارشات مالي مربوط به درآمد و هزينه سالانه شهرداري
4. بررسي و تأييد فيشهاي عوارضات مختلف واريز شده بحساب و مغايرت گيري واريزيها و ارايه تراز مالي و تنظيم دفاتر روزنامه – معين - كل
5. پيگيري موافقت نامه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
6. پيگيري درخواست وجه و بررسي وصول اعتبارات تملك و هزينه آن برابر مقررات
7. ثبت كليه اسناد ذيحسابي در نرم افزار مربوطه و ارايه گزارش مالي
8. ارسال آمار جذب اعتبار تملك به خزانه معين استان و استانداري

د : انبار – امين اموال:
1. ثبت كليه اموال شهرداري در نرم افزار انبار و دفاتر مربوطه
2. ثبت اقلام خريداري شده در نرم افزار انبار و تهيه قبوض رسيد انبار و حواله انبار
3. دريافت رسيد از تحويل گيرندگان استعلام برابر حواله انبار صادر شده
4. تنظيم صورتجلسات مصرف و تأييد تحويل اقلام و اخذ رسيد
5. انبارگرداني سالانه برابر رسيدهاي ثبت شده
6. ثبت اموال و املاك خريداري شده در دفاتر اموال منقول و غرمنقول
7. نگهداري و حفظ اموال شهرداري و آموزش به كاركنان در راستاي اصل حفظ اقلام اموال.


ه: حقوق – املاك:
1. تهيه فهرست چكهاي دريافتي و ارسال به بانك جهت وصول
2. ثبت وصولي چكها در دفاتر با هماهنگي حسابداري
3. پيگيري چكهاي برگشتي و پيگيري دادخواست و اجرائيه
4. تشكيل پرونده املاك و پيگيري روال انتقال سند املاك بنام شهرداري
5. دريافت اسناد مالكيت تك برگي از ثبت اسناد فردوس
6. مراجعه به دادگاه جهت پيگيري مسائل حقوقي

  واحد عمران و شهرسازی

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : بهزاد بصیر
میزان تحصیلات : کارشناس ارشد عمران گرایش سازه

شرح وظایف :

1. صدور پروانه ساختمانی
2. صدور پایان کار سفت کاری
3. بررسی و تهیه پاسخ استعلامات دفترخانه ها ، بانک ها و ادارات و ...
4. بررسی و تایید نقشه های تفکیکی اراضی مراجعین
5. نظارت بر ساخت و سازهای شهری و ارجاع پرونده های تخلفات در ساخت و سازها به کمیسیون ماده 100
6. تهیه نقشه های مورد نیاز شهرداری جهت سازمان ها و مراجعین
7. پیگیری جهت صدور اسناد املاک و مستقلات شهرداری
8. زیر سازی و شیب بندی معابر سطح شهر
9. اجرای آسفالت معابر سطح شهر و لکه گیری معابر
10. اجرای کانال های جمع آوری آبهای سطحی معابر
11. ارائه کد کف و بر جهت اجرای منازل مراجعین
12. اجرای پروژه های عمرانی ( میادین سطح شهر ، تعریض خیابان ها و ...)

  

نام و نام خانوادگی مسئول واحد  : معصومه مختارزاده

میزان تحصیلات : كارشناس حقوق قضايي

شرح وظایف : 

 الف) آمار پرسنلی:

    تعداد 67 نفر نیروی شهرداری و 100 نفر نیروی شرکتی.

تعداد 7 نفر نیروی استخدام شده در سال 92- 91

تعداد 14 نفر نیروی بازنشسته در سال 92 - 91

کل نیروی بازنشسته کارمندی و کارگری بيش از 150 نفر .

نیروی موجود در واحد: 6 نفر

ب) فعالیت های کارگزینی :

1.      صدوراحکام حقوق،انتصاب،ارتقا،تبدیل وضعیت،ماموریت،مرخصی و.. 

2. انجام امور مربوط به پاسخ استعلامات بانك ، صدور گواهي اشتغال بكار ، كمك هزينه ازدواج ، فوت ، غير نقدي ،  پاداش پايان خدمت ، و... 

3. پيگيري و انجام كليه امورات و استعلامات لازم در خصوص نيروهاي جديد الاستخدام شهرداري و صدور احكام مربوطه 

4.پيگيري  پرونده بازنشستگي همكاران از طريق صندوقهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و انجام كليه امورات مربوطه تا صدور احكام 

5.ارزشیابی سالانه پرسنل و اعطاي مزاياي قانوني مربوطه به پرسنل مشمول  .

6.نياز سنجي آموزشي كاركنان و اعزام پرسنل جهت شركت در دوره هاي آموزشي مصوب و همچنين پيگيري برگزاري برخي دوره هاي آموزشي در محل شهرداري و سطح شهرستان 

7.ثبت و صدور نامه ها توسط دبیرخانه،بایگانی اسناد و تایپ و تکثیر نامه های اداری 

8. نظارت مستمر و کنترل  ورود و خروج پرسنل بصورت ماهیانه.

 ج) آمار فعالیت های اداری:

1.پاسخ به کلیه مکاتبات ادارات  و تهیه آمار و اطلاعات و ارائه به مراجع ذيصلاح 

2.ارتباط مستمربا شبکه دولت و اخذ و ارسال نامه به سایر دستگاه ها از اين طريق  همچنين انجام امور مربوط به سامانه رصد ، شبكه سامد و ... 

3.پيگيري و اجراي كليه مصوبات آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح در حدود وظايف سازماني 

4.برگزاری جلسات شورای اداری شهرداری و تهيه صورتجلسات مربوطه و همچنين شركت در ساير جلساتي كه بنا به ضرورت در سطح شهرستان يا استان برگزارمي گردد .

5.تشکیل شورای اسلامی کار شهرداری برای دومين دوره و اجراي مقدمات كار براي تشكيل سومين دوره شورا در شهرداري. 

6.تشکیل کمیته انضباط کار و همچنين كميته حفاظت فني در شهرداری

7.رعايت طرح تکریم ارباب رجوع و اجرای دقیق آن در شهرداری

8.تجلیل از کارکنان نمونه و تجلیل از بازنشستگان  با اهدا هدایا در مناسبت های مختلف 

9.پيگيري امورات رفاهي پرسنل منجمله استفاده همكاران از مجتمع هاي رفاهي ، تهيه اقلام مورد نياز همكاران از مبادي زيربط و نيز تشويق دانش آموزان ممتاز پرسنل و غيره 

10.واگذاري امورات خدماتي به بخش خصوصي از طريق برگزاري مناقصه بصورت ساليانه و نظارت كامل بر روند اجرايي آن 

11. پيگيري در جهت تشكيل پرونده پزشكي كارگران با هماهنگي شبكه بهداشت و اداره كار شهرستان با نظارت كارشناس بهداشت حرفه اي در شهرداري نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32722800-056

سامانه پیام کوتاه: 50001701

سامانه 137

صفحه اینستاگرام : ferddowsmunicipality

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز99
بازدید دیروز338
بازدید هفته99
بازدید ماه5140
کل بازدید90132