مجموعه : مناقصات و مزایدات
بازدید : 20

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 72/97مورخ 25/04/97 شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به واگذاری سالن ورزشی شهیدان نادمی در قالب اجاره یکساله از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید .

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تار روز شنبه مورخ 97/06/03 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از  سالن مذکور و کسب اطلاع  و دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به شهرداری فردوس مراجه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده مبلغ 3/000/000 ریال را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واریز و به همراه مبلغ پیشنهادی اجاره در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نموده و رسید دریافت دارند .

2 ـ مبلغ پایه اجاره ماهیانه به میزان 4/500/000 ریال می باشد .

3 ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

4 ـ هزینه آگهی روزنامه با برنده مزایده خواهد بود .

5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است 

7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ97/06/03 خواهد بود .

8 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز یکشنبه مورخ 97/06/04 ساعت 12 ظهر در محل شهرداری خواهد بود .

شماره تماس :   5- 32721701 - 056 

نشانی اینترنتی : www. ferdows.ir                                                                                دانلود اسناد مزایده

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 


شهرداری فردوس

 

 

 

آگهی مزایده واگذاری سالن ورزشی ( شهیدان نادمی ) در قالب اجاره سالانه

 

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 72/97مورخ 25/04/97 شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به واگذاری سالن ورزشی شهیدان نادمی در قالب اجاره یکساله از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید .

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تار روز شنبه مورخ 03/06/97 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از سالن مذکور و کسب اطلاع  و دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به شهرداری فردوس مراجه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/3 ریال را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واریز و به همراه مبلغ پیشنهادی اجاره در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نموده و رسید دریافت دارند .

2 ـ مبلغ پایه اجاره ماهیانه به میزان 000/500/4 ریال می باشد .

3 ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

4 ـ هزینه آگهی روزنامه با برنده مزایده خواهد بود .

5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است

7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 03/06/97 خواهد بود .

8 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز یکشنبه مورخ 04/06/97 ساعت 12 ظهر در محل شهرداری خواهد بود .

شماره تماس :   5- 32721701 - 056

نشانی اینترنتی : www. ferdows.ir   

 

                                                                                                                                                                                                   حسین داستانی

سرپرست شهرداری فردوس

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32722800-056

سامانه پیام کوتاه: 50009666445563

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز37
بازدید دیروز72
بازدید هفته387
بازدید ماه874
کل بازدید43379