به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس  مزایده ای با موضوع و شرایط زیر تنظیم می گردد.

موضوع مزايده : بهره برداري از جايگاههای CNG شهرداری فردوس.

1- مدت اجاره : 1 سال تمام شمسي مي باشدو در صورت رضایت شهرداری سالیانه به مدت سه سال تمدید خواهد گردید .

2- مبلغ تضمين شركت در مزايده : سپرده شركت در مزايده مبلغ 60/000/000 ريال برای هر جایگاه كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل , همراه اسناد در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم مي شود.

الف : ضمانت نامه بانكي بنام شهرداري فردوس

ب: واريز نقدي به حساب سپرده به شماره 0205017418002 به نام شهرداری فردوس نزد بانك ملي شعبه فردوس و ارائه رسيد بانكي.

3- مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.علاوه بر آن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود.

4- تمام اسناد مزايده در پاكتهاي مشخص شده گذارده شوند:

پاکت الف : سپرده شركت در مزايده

پاکت ب: تصوير مصدق روزنامه رسمي كشور و آگهي تاسيس و تغييرات شركت – تائيديه از شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان - شرايط شركت در مزايده - برگ تعهد نامه قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتي

پاکت ج: برگ پيشنهاد قيمت بدون قلم خوردگي و با خط خوانا مهر و امضاء شده

5- هر سه پاكت در لفاف مناسب لاك و مهر شده تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخه 1400/04/02 دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.

6- جلسه كميسون معاملات در مورخ 04 /1400/03 رو یکشنبه  ساعت 12صبح  در محل اطاق جلسات تشكيل و پاكتهاي پيشنهاد دهندگان باز و قرائت خواهد شد.

7- شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها  مختار است.              

8- هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده‌اند طبق ماده 56آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

9- اسناد مزايده شامل الف- دعوتنامه شركت در مزايده ب- مشخصات و آدرس جايگاه هایCNG موردمزايده ج-شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد ح-شرح خدمات قرارداد و فرم پيشنهاد قيمت مي‌باشد.

10-در صورت ناقص بودن پاكت الف پاكت ب وج باز نخواهد شد و نام شركت يا پيمانكار از مزايده حذف خواهد شد.

11- برنده مزايده موظف است تا يك هفته بعد از اعلام برنده شدن نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه سپرده وي ضبط و از برنده بعدي دعوت بعمل خواهد آمد.

12- پيشنهاددهندگان بايستي برمبناي حداقل 22 درصد ازفروش گاز طبيعي را بعد از كسر بهاء گاز ( سهم اداره گاز ) بعنوان سهم شهرداري پيشنهاد دهند و پيشنهاد دهنده‌اي كه بيشترين درصد را براي شهرداري در

   برگ پيشنهاد با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و بدون قيد و شرط درج نمايد برنده مزايده خواهد بود و ضمناً در صورت افزايش بهاي گاز نسبت هاي پيشنهادي جديد بررسي و ملاك عمل نظر شهرداري خواهد بود.

13- مبناي فروش جايگاه بر اساس ارقام كنتور مصرفي شركت گاز مي باشد.

14-در صورت برنده شدن برای جایگاه ترمینال  یک فقره ضمانت نامه بانكي معادل 1/500/000/000 ريال برای جایگاه الغدیر یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل 1/000/000/000 در وجه شهرداري اخذ خواهد شد و در امور مالي شهرداري نگهداري و بعد از اتمام مدت قرارداد و تسويه حساب كامل از تمام ادارات و شركتها و خود شهرداري به وي استرداد خواهد شد و به نسبت افزايش قيمت گاز تضمينها نيز افزايش يافته و بهره‌بردار متعهد به ارائه تضمين لازم بوده و همچنين متعهد به تمديد ضمانت نامه در صورت اتمام مهلت ضمانتنامه تا پايان قرارداد مي باشد.

15- در صورت انصراف برنده اول يا دوم مزايده , سپرده آنان ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

16-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب 37/10/22 مجلس شوراي ملي و همچنين بند(و) ماده (10) وظيفه عمومي براي كليه پيمانكاران الزامي است.

17- بهره بردار حق جذب اتباع بيگانه و كودكان كم سن و سال را به هيچ عنوان ندارد.

18- بهره‌بردار حق واگذاري بهره برداري و مديريت محل را به غير نداشته و در صورت اقدام , قرارداد فيمابين بطور يكجانبه لغو و ضمانت نامه وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

19- در خصوص تأمین کلیه نيروهاي انساني مورد نیاز, رعايت قانون كار الزامي بوده و مسئوليت اجراي آن بعهده بهره بردار مي باشد.

                                                                                                                                        

نقشه شهر

روز شمار انتخابات

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32723351-056

سامانه پیام کوتاه: 50001701

سامانه تلفنی :  137

صفحه اینستاگرام : Ali.kazemi.97

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز918
بازدید دیروز974
بازدید هفته3920
بازدید ماه18869
کل بازدید330114