شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مزایده عمومی فروش آهن آلات و لوازم مستعمل شهرداری فردوس (مرحله دوم)

شهرداری فردوس با اخذ مجوز شماره 99/99 مورخ 28 /99/11 از شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد آهن آلات و انواع پلاستیک و لاک و آلومینیوم که شامل : باکسهای مستعمل و لوازم ماشین الات مستعمل، سطل زباله فلزی وغیره را از طریق مزایده براساس نرخ پایه کارشناسی به فروش برساند .

متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت فرم اطلاعات شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده با به همراه داشتن تقاضانامه لغایت روز شنبه مورخ 1400/2/18 به آدرس : فردوس – بلوار جمهوری اسلامی – ساختمان شهرداری مراجعه و در صورت نیاز با تلفن 5-05632721701تماس حاصل نمایند.

بازدید از اجناس 1400/2/18 از ساعت 9 الی 12 با حضور نماینده انبار شهرداری خواهد بود.

زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/2/18 به دبیرخانه شهرداری میباشد.
زمان بازگشایی پاکتها در روز یکشنبه مورخ 1400/2/19 راس ساعت 10 صبح در ساختمان شهرداری می باشد.

هزینه جمع آوری ، بارگیری و حمل، باسکول به عهده برنده مزایده می باشد.
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 140.000.000ریال به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به شماره حساب 205017418002 میبایست توسط متقاضی واریز شده وفیش مربوطه داخل پاکت ارائه شود. چنانچه نفرات اول , دوم , سوم مزایده حاضر به انجام کار نشوند به ترتیب سپرده شرکت  در مزایده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
برنده مزایده می بایست کل مبلغ پیشنهادی را پس از تصویب اعضای کمیسیون و ابلاغ از سوی شهرداری به مدت هفت روز کاری در وجه شهرداری واریزی نمایند.

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.

در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک خواهد بود.

به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و واصله بعد از موعد مقرر،وفاقدامضاء ترتیب اثر داده نخواهدشد.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .

اسناد و فرم های مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *