شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

مصوبه کمیسیون ماده 5

دانلود مصوبات جلسه 1399/04/07 دانلود مصوبات جلسه 1399/04/17 دانلود مصوبات جلسه 1399/07/20 دانلود مصوبات جلسه 1399/09/19 دانلود مصوبات جلسه 1399/12/23