شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

بازدید ریاست محترم شورای شهر ، شهردار و برخی از مسئولین شهرداری فردوس از نمایشگاه شهریران تهران

دراین سفر  ریاست محترم شورای شهر ، شهردار و برخی از مسئولین شهرداری فردوس  از جدیدترین دستاوردها و محصولات  شرکت های داخلی  بازدید و از تجربیات شهرداری های بزرگ کشور در راستای اجرای طرح های هوشمند سازی شهری بهره مند شدند.