شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

ارتباط با مسئولین

سمت تلفن دفتر شهردار 32722701 معاونت 32721700 سازمان حمل و نقل 32722800 حراست 32721709 امور مالی 32722700