شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

واحد امور مالی

 واحد امور مالی

شماره تماس: 32722700-056

مسئول واحد : میثم امانتی

شرح وظایف :

الف : امور مالی :
1. تهيه و تنظيم اسناد هزينه قطعي حسابداري
2. تنظيم فيشهاي بانكي اسناد هزينه و ارسال به بانك جهت پرداخت
3. بايگاني اسناد هزينه پرداخت شده بر اساس تاريخ و كنترل ضمائم مربوطه .
4. تهيه و تنظيم فهرست شرح بيمه پرداختي پيمانكاران شهرداري جهت دريافت مفاصا حساب تأمين اجتماعي
5. ارسال آمار درآمد هزينه شهرداري به دفتر امور شهري در تاريخ مقرر و ارايه گزارش ماهانه به شوراي محترم اسلامي شهر فردوس
6. تهيه و تنظيم ليست حقوق كاركنان شهرداري بصورت ماهانه
7. تهيه و ارسال فهرست كسورات قانوني پرسنل به سازمانهاي امور مالياتي ، تأمين اجتماعي ، بيمه خدمات درماني ، سازمان بازنشستگي
8. ارسال نامه هاي مربوط به كسورات حقوق پرسنل به ساير ادارات و سازمانها
9. مطالعه و بررسي بخشنامه بودجه و تنظيم بودجه سالانه شهرداري
10. بررسي صورتهاي مالي و تنظيم متمم بودجه و تفريق بودجه
11. ثبت كليه پرداختها و دريافتهاي ماليات بر ارزش افزوده و تهيه و تنظيم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده هر سه ماه يكبار و ارايه آن به اداره امور مالياتي
12. ثبت كليه فيشهاي مالياتي و تنظيم اظهارنامه مالياتي سالانه شهرداري
13. شركت در كميسيون معاملات و پيگيري مصوبات كميسيون و مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر فردوس
14.بررسي و تأييدات مربوط به انتقال اسناد املاك شهرداري و تنظيم صورتحساب فروش زمين شامل مسير راههاي عام و جوي و راههاي متروكه
15. تأييد نهايي املاك شهرداري و نگهداري از اسناد مالكيت

ب : كارپردازي :
1. پيگيري و انجام كليه خريدهاي دواير مختلف شهرداري
2.انجام استعلامات خريد و تنظيم صورتجلسات مربوطه
3. همكاري با دواير مختلف جهت مشاوره و اجراي پروژه ها
4. انجام كليه مكاتبات وموارد مربوطه
5. انجام مكاتبات و بررسي فاكتورهاي خريد و تنظيم گزارشات پرداخت فاكتورها
6. بررسي قيمتها و تأييد صحت و سقم فاكتورها و اقدام به خريد برابر صرفه و صلاح شهرداري

ج : ذيحسابي – حسابداري :
1. ثبت كليه اسناد هزينه پرداختي در سيستم حسابداري و ارائه گزارشات مالي
2. ثبت كليه فيشهاي درآمدي در سيستم و ارايه گزارشات مالي
3. ارايه گزارشات مالي مربوط به درآمد و هزينه سالانه شهرداري
4. بررسي و تأييد فيشهاي عوارضات مختلف واريز شده بحساب و مغايرت گيري واريزيها و ارايه تراز مالي و تنظيم دفاتر روزنامه – معين – كل
5. پيگيري موافقت نامه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
6. پيگيري درخواست وجه و بررسي وصول اعتبارات تملك و هزينه آن برابر مقررات
7. ثبت كليه اسناد ذيحسابي در نرم افزار مربوطه و ارايه گزارش مالي
8. ارسال آمار جذب اعتبار تملك به خزانه معين استان و استانداري

د : انبار – امين اموال:
1. ثبت كليه اموال شهرداري در نرم افزار انبار و دفاتر مربوطه
2. ثبت اقلام خريداري شده در نرم افزار انبار و تهيه قبوض رسيد انبار و حواله انبار
3. دريافت رسيد از تحويل گيرندگان استعلام برابر حواله انبار صادر شده
4. تنظيم صورتجلسات مصرف و تأييد تحويل اقلام و اخذ رسيد
5. انبارگرداني سالانه برابر رسيدهاي ثبت شده
6. ثبت اموال و املاك خريداري شده در دفاتر اموال منقول و غرمنقول
7. نگهداري و حفظ اموال شهرداري و آموزش به كاركنان در راستاي اصل حفظ اقلام اموال.

ه: حقوق – املاك:
1. تهيه فهرست چكهاي دريافتي و ارسال به بانك جهت وصول
2. ثبت وصولي چكها در دفاتر با هماهنگي حسابداري
3. پيگيري چكهاي برگشتي و پيگيري دادخواست و اجرائيه
4. تشكيل پرونده املاك و پيگيري روال انتقال سند املاك بنام شهرداري
5. دريافت اسناد مالكيت تك برگي از ثبت اسناد فردوس
6. مراجعه به دادگاه جهت پيگيري مسائل حقوقي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *