شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مزایده فروش زمین های تجاری شهرداری فردوس بصورت کتبی و غیر حضوری – دی ماه 99

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به فروش تعداد 18 قطعه زمین با موقعیت تجاري از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز سه شنبه مورخ 1399/10/9 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده برابر فهرست پيوست مبالغ مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء  زمین در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس  نموده و رسید دریافت دارند .

2 ـ پرداخت ارزش ريالي قطعات زمین توسط برنده مزایده بصورت نقدی خواهد بود .

3 ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت واریز وجه و انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3 روز کاری از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

4 ـ هزینه آگهی روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود .

5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است

7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1399/10/9خواهد بود .

7 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز چهار شنبه مورخ 1399/10/10 ساعت 10 صبح در محل شهرداری خواهد بود .

 

دانلود آگهی و اسناد

دانلود کروکی زمین ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *