شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میلگرد

 شهرداری فردوس در نظر دارد مناقصه عمومی خرید میلگرد  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد) برگزار نماید .

  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/01/19 می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا تاریخ :1400/01/26
  • مهلت زمانی  ارائه پیشنهادات : 1400/02/06 
  • زمان بازگشایی پاکتها :1400/02/06
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها  مختار است.
  •  سایر اطلاعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
  • پرداخت وجه پس از تحویل، نقدی خواهد بود.
  • محل تحویل  استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس – شهرداری فردوس  می باشد.

دانلود اسناد و مدارک مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *