شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مزایده فروش زمین بصورت کتبی و غیر حضوری – مرحله سوم

آگهی مزایده فروش زمین بصورت کتبی و غیر حضوری ( مرحله سوم )   شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس در جلسه شماره 176 مورخ 1402/10/17 نسبت به فروش تعداد 6  قطعه زمین با موقعیت و قابلیت مسکونی از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد […]

آگهی مزایده واگذاری امورات حمل متوفی شهرداری فردوس شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به واگذاری امورات حمل متوفی) بصورت تعیین درصد سهم شهرداری از هزینه حمل متوفی( از طریق مزایده بصورت کتبی اقدام نماید . متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را ( بصورت تعیین درصد شهرداری […]

آگهی فراخوان سرمایه گذاری احداث باغ پرندگان

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مصوبه کمیته سرمایه گذاری شهرداری فردوس و شورای اسلامی شهر فردوس در راستای بهره وری هر چه بیشتر از اراضی و امکانات خود و جلوگیری از خام فروشی و کمک به توسعه ، اشتغال و ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری در شهرستان ، نسبت به احداث باغ پرندگان […]

آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری-مسکونی “شهرآفرین” (( پروژه قرن شهرداری فردوس))

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مصوبه کمیته سرمایه گذاری شهرداری فردوس و شورای اسلامی شهر فردوس در راستای بهره وری هر چه بیشتر از اراضی و امکانات خود و جلوگیری از خام فروشی و کمک به توسعه و اشتغال شهرستان ، نسبت به احداث مجتمع تجاری-مسکونی “شهرآفرین” واقع در حاشیه بلوار امام رضا(ع) […]

«آگهی جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری، فرهنگی عقیق(مرحله دوم)»

شهرداري فردوس در نظردارد، مستند به مجوز شماره 445- 05/03/1398 شورای اسلامی شهر فردوس و مصوبه شماره 419- 19/02/1398 هیأت عالی سرمایه گذاری، در راستای بهره برداری از اراضی و امکانات در اختیار، و کمک به توسعه اشتغال شهرستان، نسبت به جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری – فرهنگی عقیق، واقع خیابان حافظ، حاشیه […]

آگهی مناقصه (مرحله دوم) واگذاری امورات خدماتي شهرداري فردوس

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1285/1401 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات خدماتي شهرداري شامل رفت و روب ، حمل زباله سطح شهر و قسمتي از امور پشتيباني و نقليه بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط اقدام نماید […]

آگهی مناقصه (مرحله دوم) واگذاری امورات فضاي سبز شهرداري فردوس

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1285/1401 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات فضاي سبز شهرداري شامل نگهداري ، كاشت ، احياء و بهسازي فضاهاي سبز به مساحت تقريبي 1/010/000 مترمربع ( معادل 101 هکتار ) بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت […]

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتي شهرداري

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/1285 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات خدماتي شهرداري شامل رفت و روب ، حمل زباله سطح شهر و قسمتي از امور پشتيباني و نقليه بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط اقدام نماید […]

آگهی مناقصه واگذاری امور فضاي سبز شهرداري

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1285/1401 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات فضاي سبز شهرداري شامل نگهداري ، كاشت ، احياء و بهسازي فضاهاي سبز به مساحت تقريبي 1/010/000 مترمربع ( معادل 101 هکتار ) بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت […]

آگهی مزایده سالن ورزشی شهیدان نادمی

 به استاد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و در اجرای مصوبه شورای اسلامی محترم شهر، شهرداری فردوس در نظر دارد در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی ملک خود را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.